top of page

st 24. 4.

|

Bratislava

PRÍBEHY TELA/BODY STORIES - uzavretý cyklus autentického pohybu

Cyklus objavovania svojich príbehov cez telo a pohyb v uzavretej skupine. Series of sessions of discovering body stories through authentic movement in a closed group.

Registration is closed
See other events
PRÍBEHY TELA/BODY STORIES - uzavretý cyklus autentického pohybu
PRÍBEHY TELA/BODY STORIES - uzavretý cyklus autentického pohybu

Čas a miesto

24. 4. 2024, 19:00 – 21:00

Bratislava, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovakia

O podujatí

(ENG BELOW)

PRÍBEHY TELA (autentický pohyb)

Sebaskúsenostný cyklus autentického pohybu, ktorý vám prinášame v spolupráci s OZ 4Arts Therapy

Tento workshop je určený všetkým, ktorí:

✨ hľadajú cestu, ako sa spojiť so svojou hlbokou vnútornou múdrosťou tela a duše

✨ majú ranu na tele aj na duši, ktorá je možno zvonku zacelená, ale niekde vnútri sa ešte pýta byť videná 

✨ sú stabilizovaní vo svojom procese a osvojili si schopnosť pracovať s emóciami, (svojimi aj iných) keď sa objavia

✨ sú otvorení vstúpiť hlbšie do svojich príbehov tela (či už sú to príbehy pôrodu, zrodu, odlúčenia, straty, sebahodnoty, prijatia, vzťahov - k sebe aj iným, k zemi a prírode,..)

✨ sú otvorení verbálne aj v pohybe/tanci zdieľať v skupine

✨  úprimne vnútorne túžia prehĺbiť svoj vzťah s telom aj dušou

Autentický pohyb je metóda, ktorá sa využíva ako nástroj v tanečno-pohybovej terapii aj ako samostatná prax. Často je zamieňaná za intuitívny tanec, ale je to veľmi odlišný prístup s ešte odlišnejším rámcom :)

Autentický pohyb pracuje s rolou svedka (witness) a rolou hýbateľa (mover). Vychádza z učenia C.G.Junga a jeho aktívnej imaginácie. Mary Starks Whitehouse (vyvinula túto metódu) ho nazvala "movement-in-depth" (pohyb v hĺbke) a neskôr sa názov zmenil na autentický pohyb (aktívna imaginácia v pohybe).

 

Hĺbka je to, čo autentický pohyb charakterizuje. Počas tejto praxe máme v bezpečnom prostredí možnosť vstupovať do svojich hĺbok. Vstupnou bránou k nim je naše telo. Keď zavriete oči a vstúpite do procesu autentického pohybu, je to ako začať klesať do neznámych vôd. Ale často iba naša myseľ považuje tieto vody za neznáme. A i keď nevieme čo sa bude diať, aký bude ďalší pohyb, obraz, zvuk.. kam nás zavedú.. naše telo to vie. Je to miesto, ktoré je hlboko v nás, v podstate stvorenia, ktoré je v nás usídlené, v oceáne, ktorý je zapísaný do našich buniek, v meternici, ktorou sa priestor na daný moment stáva a my sa v ňom môžeme zrodiť nanovo. Iní, obohatení a prijatí so všetkým, čo to prináša. So všetkými emóciami, myšlienkami, pohybmi. Absolútne prijatie. Nehodnotenie. Miesto, v ktorom môžeme byť prijatí, videní, počutí..

Krása autentického pohybu spočíva v zdieľaní. Spolu vstúpiť do hĺbok a spolu z nich vystúpiť znamená aj budovanie hlbšieho prepojenia medzi nami. Autentický pohyb nie je iba o tom, čo sa deje nám jednotlivo. Zobrazuje obsahy nášho nevedomia ale aj kolektívneho vedomia. Smer, ktorý prúdi impulz k pohybu môže byť zvonku dnu a zvnútra von až vytvoria pulzujúci rytmus neustálej výmeny. Ako nádych a výdych.

Nádych..

Výdych..

A čo na autentický pohyb hovoria tí, ktorí ho okúsili na 6 týžňovom uzavretom cykle? :)

"Krásny čas sám so sebou."

"Priestor zostúpiť v pokoji do hĺbky a stretnúť prapôvodnú seba. Kde už zároveň všetko je, celé príbehy, pochopenie a objatie. Byť tak videná. Vidieť seba v iných, seba v sebe, iných v sebe a iné variácie :D, spojenia miesto rozdelenosti."

"Autentický pohyb bol pre mňa priestorom, v ktorom som mohla vyjadriť svoje aktuálne prežívanie bez slov - pohybom. Pohyb krásne pomohol do hĺbky precítiť to, čo bolo aktuálne a podporiť, čo potrebovalo byť pochopené. Pohyb vo mne vyvolával "vízie"/obrazy, ktoré boli odpoveďami na otázky a situácie, ktoré som v danej chvíli riešila."

"Autentický pohyb je pre mňa veľmi zaujímavý nástroj umožňujúci hlbšie pozorovanie vlastných myšlienkových procesov a úroveň celkového uvoľnenia organizmu a momentálnej úrovne odovzdania sa procesu. Pomohol mi byť viac v komforte s tým, byť videná. A byť videná v zraniteľnosti."

"Autenticky pohyb je pre mna ako "správa o stave bytia" - dôsledné zrkadlenie môjho každodenného prežívania/fungovania/myšlienkových pochodov/pohnútok cez pohyb a pocity - zhutnenie životných procesov v časopriestore do 15-20 min procesu. Napr. aj keď som v daný deň prišla s veselou náladou, počas AP sa naplno prejavilo moje celkové prežívanie/nastavenie z daného obdobia (nervozita, pochybnosti, frustrácia, hnev) - AP mi umožnilo zvedomenie si čím si moje ja (telo/myseľ/duša) prechádza napriek tomu, že to priebežne potláča/rozptyľuje/prehliada/zlahcuje."

...

Ako to prebieha prakticky?

Každé stretnutie bude začínať a končiť spoločným kruhom, zdieľaním. Začneme úvodnou krátkou meditáciou (embodiment meditation), telesnou aktiváciou. Potom prejdeme k samotnému autentickému pohybu, ktorý bude mať niekoľko variant. Pre autentický pohyb je typické, že sa tancuje/pohybuje/alebo nepohybuje so zatvorenými očami, aby sa podporil proces vnárania sa.

Nie je potrebné mať žiadne tanečné skúsenosti.

Tento cyklus, nie je terapiou, nenahrádza psychoterapeutické alebo iné terapeutické (napr. expresívne terapie) sedenia. Nakoľko ide o hlbokú prácu s telom a príbehmi, odporúčam zabezpečiť si terapeuta, ku ktorému môžete v prípade potreby počas cyklu prísť s témou, ktorá sa vám otvorí a budete vnímať, že potrebujete podporu. 

Praktické informácie:

KEDY:

od 24.4. do 5.6.2024 (7 stretnutí) (vrátane 1.5. a 8.5. kedy sú sviatky) 

Stredy 19:00-21:00 

KDE: Movement LAB, Drieňova 40, 1. poschodie OC Budúcnosť

CENA: 

150 EUR  - early bird cena platná do 12.4.2024

180 EUR  - bežná cena platná od 12.4.2024

Registrácia priamo na webe s povinnosťou platby.

Ak by mali byť financie prekážkou účasti, vieme vás podporiť rozložením platby. Pre túto možnosť nám napíšte e-mail na info@movement-lab.net.

Minimálny počet účastníkov je 10, maximálny 20.

STORNO PODMIENKY:

- registrácia sa považuje za úplnú v momente zaevidovania plnej úhrady kurzovného

- registráciu je možné zrušiť 2 týždne pred začatím kurzu/workshopu bez storno poplatku, potom sa účtuje poplatok v plnej výške kurzovného/poplatku za workshop.

- registrácia je prenosná iba pred začatím kurzu/cyklu/workshopu. Ak účastník vie, že nemôže na kurz nastúpiť, môže svoju registráciu preniesť na niekoho iného (upovedomí o tom poskytovateľa pred začatím kurzu/cyklu/workshopu)

Sprevádzať vás bude:

Magdaléna Takáčová

tanečno-pohybová terapeutka, facilitátorka autentického pohybu, lektorka kontaktnej improvizácie, certifikovaná TRE ® provider,  poskytovateľka kraniosakrálnej terapie, frekventantka výcviku systemických konštelácií

(viac info tu: https://www.4artstherapy.com)

***********************

ENG

BODY STORIES (authentic movement sessions)

Self-experience cycle of authentic movement, which we bring you in cooperation with NGO 4Arts Therapy

This workshop is intended for everyone who:

✨ he is looking for a way with his deep inner wisdom of body and soul

✨ they have a wound on their body and soul, which may be healed from the outside, but somewhere inside it still asks to be seen

✨ they are stabilized in their own and have mastered the ability to work with emotions, (their own and others) when the process appears

✨ they are open to enter more deeply into their body stories (be they stories of birth, birth, separation, loss, self-worth, acceptance, relationships - to themselves and others, to the earth and nature,...)

✨ they are open verbally and in movement/dance to share in the group

✨ sincerely internally desire to deepen their relationship with body and soul

Authentic movement is a method that is used both as a tool in dance-movement therapy and as an independent practice. It is often mistaken for intuitive dance, but it is a very different approach with a very different framework :)

Authentic movement works with the role of witness and the role of mover. It is based on the teachings of C.G. Jung and his active imagination. Mary Starks Whitehouse (who developed this method) called it "movement-in-depth" and later the name was changed to authentic movement (active imagination in movement).

 

Depth is what characterizes authentic movement. During this practice, we have the opportunity to enter our depths in a safe space. The gateway to them is our body. When you close your eyes and enter into the process of authentic movement, it is like beginning to descend into unknown waters. But often only the mind considers these waters unknown. And even if we don't know what will happen, what the next movement, image, sound will be... where they will take us... our body knows. It is a place that is deep within us, in the essence of creation that resides within us, in the ocean that is embedded into our cells, in the womb in which space is trandformed for the moment and we can be reborn in it. Different, enriched and embraced by all that it brings. So with all emotions, thoughts, movements. Absolute acceptance. Non-evaluation. A place where we can be accepted, seen, heard...

The beauty of authentic movement lies in sharing. Entering the depths together and coming out of them together also means building a deeper connection between us. Authentic movement is not just about what happens to us individually. It shows the content of our unconscious and collective consciousness. The direction in which the impulse to move flows can be from the outside to the inside and from the inside to the outside until they create a pulsating rhythm of constant exchange. Like inhaling and exhaling.

Breath..

Exhale..

And what do those who tried it for a 6-week closed cycle say about the authentic movement? :)

"Lovely time alone."

"To descend in peace to the depths and meet the original self. Where everything is at the same time, whole stories, understanding and embrace. To be seen like that. To see yourself in others, yourself in yourself, others in yourself and other variations :D, connections instead of division ."

"For me, authentic movement was one in which I could try out my current experience without words - through movement. Movement beautifully helped to deeply feel what was current and current, what needed to be understood. Movement evoked in me "visions"/images that they were answers to the questions and situations I was dealing with at that moment."

"Authentic movement is a very interesting tool for me, enabling a deeper observation of my own thought processes and the level of overall relaxation of the organism and the momentary level of surrender to the process. It helped me to be more comfortable with being seen. And being seen in vulnerability."

"For me, authentic movement is like a "report on the state of being" - consistent reflection of my daily experience/functioning/thought processes/motives through movement and feelings - compression of life processes in space-time into a 15-20 minute process. For example, even if I am in a given the day came with a cheerful mood, during AP my overall experience/attitude from the given period was fully manifested (nervousness, doubts, frustration, anger) - AP allows me to be aware of what my self (body/mind/soul) is despite the fact that continuously suppresses/distracts/overlooks/relieves.'

...

How does it work in practice?

Each meeting will begin and end with a sharing circle. We will start with an initial short meditation (embodiment meditation). Then we move on to the authentic movement itself, which will have several variants. Authentic movement is characterized by dancing/moving/or not moving with closed eyes to support the immersion process.

It is not necessary to have any dance experience.

This cycle is not a therapy, it does not replace a psychotherapeutic or other therapeutic (e.g. expressive therapy) session. As it involves deep work with the body and stories, I recommend getting a therapist who you can come to if necessary during the cycle with a topic that opens up for you and you feel that you need support.

Practical information:

WHEN:

from 24.4. until 5.6.2024 (7 meetings) (including 1.5. and 8.5. when they are holidays)

Wednesdays 19:00-21:00

WHERE:

Movement LAB, Drieňova 40, Bratislava, 1st floor

THE PRICE:

EUR 150 - early bird price valid until April 12, 2024

180 EUR - regular price valid from 12.4.2024

Register directly on the site with mandatory payments.

If finance is an obstacle to participation, we can support by the instalments (2-3x). For this option, write us an e-mail at info@movement-lab.net.

The minimum number of participants is 10, the maximum is 20.

CANCELLATION POLICY:

- registration is considered at the moment of registering the full payment of the course fee

- registration can be canceled 2 weeks before the start of the course/workshop cancellation fee, then the full amount of the course/workshop fee will be charged.

- registration is transferable only before the start of the course/cycle/workshop. If the participant knows that he cannot join the course, he can transfer his registration to someone else (he will notify the provider before the start of the course/cycle/workshop)

You will be guided by:

Magdalena Takačová

dance-movement therapist, facilitator of authentic movement, lecturer of contact improvisation, certified TRE ® provider, provider of craniosacral therapy, participant of systemic constellations training

(more information here: https://www.4artstherapy.com)

Vstupenky

  • Early bird cena do 12.4.

    150,00 €
    Predaj sa skončil
  • Bežná cena od 13.4.

    180,00 €
    Predaj sa skončil

Celkom

0,00 €

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page