top of page

št 02. 5.

|

Bratislava

Kontaktná improvizácia/ Contact Improvisation (OPEN LEVEL - začiatočníci vítaní)

Kurz kontaktnej improvizácie (OPEN LEVEL - začiatočníci sú vítaní) Contact improvisation classes (OPEN LEVEL - beginners are welcome)

Kontaktná improvizácia/ Contact Improvisation (OPEN LEVEL - začiatočníci vítaní)
Kontaktná improvizácia/ Contact Improvisation (OPEN LEVEL - začiatočníci vítaní)

Čas a miesto

02. 5. 2024, 20:00 – 20. 6. 2024, 22:00

Bratislava, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovakia

O podujatí

(ENG below)

Pozývame vás na kurz kontaktnej improvizácie (aj s možnosťou jednorazových vstupov), ktorý je určený všetkým bez ohľadu na skúsenosť (začiatočníci vítaní).

Kontaktná improvizácia (KI). KI vznikla v roku 1972 (tento rok slávi 50 rokov) v Amerike, kde sa skupina tanečníkov okolo Steva Pextona rozhodla vymaniť z formy štylyzovaného tanca a začala skúmať možnosti pohybu, ktorý nemá choreografiu - improvizácie. Viac a viac sa ponárali do fyzikality tela, fyzikálnych zákonov, biomechaniky pohybu, princípov pádu či zdieľaného ťažiska. Forma sa vyvíjala a stále sa vyvíja. Je to živá forma, ktorá vás "núti" byť v prítomnom okamihu a reagovať na to, čo sa aktuálne v tanci odohráva, kam sa telesná masa pohybuje a ako ju nasledovať, meniť jej smer, pretvárať, zdvíhať sa s ňou a padať. Je to tanec bez choreografie, neustále sa meniaca forma v dotyku dvoch a viac telesných más. Dotyk nevníma iba cez dlane, ale cez každú časť tela so zreteľom na fyzickú štruktúru, jej pevné a zraniteľné časti, ktoré dokážu prijať rôzne množstvo váhy.

Hodiny sú vhodné pre ľudí, ktorí už majú skúsenosť aj pre tých, ktorí skúsenosť ešte nemajú (open level). Vedené budú v slovenčine a/alebo v angličtine nakoľko otvárame priestor aj pre ľudí z iných krajín, žijúcich v BA.

Čo vám KI umožní? - Lepšie porozumieť (nie len) svojmu telu a pohybu (biomechanika, anatómia,..) - Zlepšenie pohybových a expresívnych zručností - Spoznanie somatických prístupov v pohybe (rôzne formy bodywork a spôsobov ako vstupovať do kontaktu) - Budovanie komunity - Podporuje kreativitu, pozýva zvedavosť a hravosť - Poskytuje priestor na sebareflexiu a porozumenie svojim psychickým mechanizmom v téme ako sú strachy, vzťahy, dôvera, vlastné zdroje, vlastná sila, nechať sa vidieť, kreativita a pod.

Čo budete potrebovať? Pohodlné oblečenie, ktoré vás nebude tlačiť, prípadne ponožky (budeme tancovať naboso), tričká skôr s krátkym alebo dlhším rukávom (pri tielkach sa koža príliš šúcha o podlahu čo nemusí byť príjemné).

Ako to bude prebiehať? Každé stretnutie začneme a skončíme v zdieľaní v kruhu, na začiatku warm up a postupné budovanie technickej aj praktickej časti.

Lektori:

Magdaléna Takáčová (2.5., 30.5., 20.6.)

Barbora Kiczková (9.5., 6.6.) 

Katarína Matúšová (16.5., 13.6.)

**************************************************

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE:

KEDY: Každý štvrtok od 2.5. do 20.6.2024 (okrem 23.5.) -  7 lekcií od 19:00-21:00 

KDE: Movement LAB, Drieňova 40, 1. poschodie OC Budúcnosť (hľadajte exteriérové modré schody, vyjdete hore, odbočíte vľavo a prejde za roh, kde už nás na konci nájdete)

CENA ZA 7 LEKCIÍ á 120 min: 

115 EUR - bežná cena

Cena jedného vstupu: 20 EUR/ možnosť jednorazového vstupu platí iba pre ľudí so skúsenosťou a znalosťou základných princípov kontaktnej improvizácie 

Možnosť nahradiť si jednu vynechanú lekciu po skončení kurzu v čase určenom lektorom.

V prípade, že sa chcete lekcií zúčastniť, ale bráni vám v tom finančná situácia, je možné rozložiť platbu za kurz na viackrát. V prípade, že potrebujete túto formu podpory, napíšte nám a radi vám ju poskytneme.

REGISTRÁCIA: 

Priamo na webe - registrácia s povinnosťou platby.

Foto kredit: Erik Bobáš

*******************

ENG VERSION

We invite you to contact improvisation course (also with the possibility of one-time entries), which is intended for everyone regardless of experience (beginners welcome).

Contact improvisation (CI). CI was founded in 1972 (this year celebrates 50 years) in America, where a group of dancers around Steve Pexton decided to break away from the form of stylized dance and began to explore the possibilities of movement that does not have choreography - improvisation. They delved more and more into the physicality of the body, physical laws, biomechanics of movement, principles of falling or shared center of gravity.

The form has evolved and continues to evolve. It is a living form that "forces" you to be in the present moment and react to what is currently happening in the dance, where the body mass moves and how to follow it, change its direction, transform, rise and fall with it.

It is a dance without choreography, a constantly changing form in the contact of two or more body masses. He perceives touch not only through the palms, but through every part of the body with regard to the physical structure, its solid and vulnerable parts that can take different amounts of weight.

The classes are suitable for people who already have experience and for those who do not yet have experience (open level). They will be conducted in Slovak and/or English, as we also open space for people from other countries living in BA.

What will CI enable you to do?

- Better understand (not only) your body and movement (biomechanics, anatomy,...)

- Improvement of movement and expressive skills

- Getting to know somatic approaches in movement (different forms of bodywork and ways of entering into contact)

- Community building

- Supports creativity, invites curiosity and playfulness

- It provides space for self-reflection and understanding of your psychological mechanisms in topics such as fears, relationships, trust, own resources, own strength, letting yourself be seen, creativity, etc.

What will you need?

Comfortable clothes that won't put pressure on you, possibly socks (we will dance barefoot), t-shirts with short or longer sleeves (the skin rubs too much on the floor with tank tops, which may not be pleasant).

How will it go? We will start and end each meeting with sharing in a circle, at the beginning of the warm up and the gradual development of the technical and practical part.

Teachers:

Magdaléna Takáčová (2.5., 30.5., 20.6.)

Barbora Kiczková (9.5., 6.6.) 

Katarína Matúšová (16.5., 13.6.)

******************************************************

PRACTICAL INFORMATION:

WHEN: Every Thursday from 2.5. to 20.6. (except 23.5.) - 7 lessons from 19:00-21:00

WHERE: Movement LAB, Drieňova 40, 1st floor OC Búcnosť (look for the exterior blue stairs, go up, turn left and go around the corner, where you will find us at the end)

PRICE FOR 7 LESSONS of 120 min:

115 EUR

Price of one entry: 20 EUR  / drop-in possible just for people with some CI experience

Possibility to replace one missed lesson after the end of the course at the time specified by the lecturer.

If you want to take part in the lessons, but your financial situation prevents you from doing so, it is possible to spread the payment for the course over several times. If you need this form of support, write to us and we will be happy to provide it.

REGISTRATION:

Directly on the website - registration with payment obligation.

 

Your guide:

Magdaléna Takáčová 

Co-founder of Movement LAB and 4Arts Therapy, dance-movement therapis, embodiment facilitator, CI teacher since 2019

Foto credit: (c) Erik Bobáš

Vstupenky

  • Bežná cena/ Regular price

    115,00 €
  • Jednorazový vstup/ drop-in

    20,00 €
    + Servisný poplatok 0,50 €

Celkom

0,00 €

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page