top of page

Sat, 28 Oct

|

Movement LAB

Open Workshop inspired by Fighting Monkey - Bratislava (Jakub Zeman)

Registrácia uzavretá
Iné podujatia
Open Workshop inspired by Fighting Monkey - Bratislava (Jakub Zeman)
Open Workshop inspired by Fighting Monkey - Bratislava (Jakub Zeman)

Time & Location

28 Oct 2023, 10:00 – 29 Oct 2023, 17:00

Movement LAB, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovensko

About the Event

--- ENG bellow ---

S radosťou vám prinášame užasný zážitok a paradigmu vo forme otvoreného workshopu založeného na Fighting Monkey Practice. Je to komplexná prax, ktorá nielen osvieži a rozvinie telo ale aj myseľ a ducha. Workshop poskytuje materiál na osobný, liečebný atletický, umelecký rozvoj. Keďže nám príde prax Fighting Monkey veľmi inšpiratívna rozhodli sme sa zorganizovať otvorený workshop s Eliškou Benešovou a Jakubom Zemanom z CZ. Nižšie nájdete vysvetlenie ich slovami.

Workshop je otevřen všem nadšencům, učitelům, trenérům, fyzioterapeutům, umělcům, vědcům, sportovcům, kteří mají chuť zkoumat a testovat neotřelé, inovativní nápady, aby mohli tříbit a rozvíjet svou praxi. Pro účast na workshopu nejsou třeba žádné specifické předpoklady. Každý účastník může plnohodnotně pracovat s tím, co má k dispozici, zatímco budeme studovat principy lidského pohybu, učení a komunikace

Během workshopu budeme sdílet návrhy a poskytovat vedení v následujících oblastech:

Zero forms

jsou strukturální a pohybovou hygienou pro lepší výkonnost, kvalitu života a stárnutí, která podporuje naši fyzickou integritu, hojení, prevenci a minimalizaci budoucích zranění.

Skrze klid, artikulaci kloubů, koordinační trénink a improvizaci budeme kultivovat naše porozumění principům lidského pohybu, naší individuální strukturální kompozici, a celkové pružnosti a muzikalitě vlastního těla v pohybu.

Pohybové situace

jsou hry s proměnlivými překážkami a omezeními, které testují, nakolik jsou naše znalosti platné v různorodých podmínkách, a jak tvořivě přizpůsobivý dokážeme být v komplexních situacích.

Budeme vytvářet širokou škálu situací, abychom stimulovali a rozvíjeli všechny systémy našeho organismu. Naši akci/pohyb budeme vztahovat k partnerům, objektům i prostoru, a zaměříme se na hravé testování našich strategií učení a ladění našeho cyklu akce-vnímání v proměnlivém, dynamickém prostředí.

Komunikace Dialog, jenž vytváříme sami se sebou a s ostatními lidmi během tréninku, když čelíme výzvám, či v čase krize definuje naše příležitosti učit se a vytvářet adaptace, které zvýší naši životaschopnost.

Budeme zkoumat, jak naše struktura a fyziologie souvisí s naším chováním, emocemi, myšlením, a jak hluboce se všechny tyto oblasti navzájem ovlivňují.

Budeme se znovu tázat na to, co již víme, jak tyto znalosti tvarují naše budoucí učení, jak si osvojujeme nové znalosti, jak měníme ustálené zvyky a vytváříme nové. Jaké strategie můžeme využívat, abychom kultivovali porozumění univerzálním kvalitám a principům namísto fixních dovedností a drilů?

Nenabízíme předepsaná řešení, nezpochybnitelnou pravdu ani falešné garance oslňující fyzické či psychologické transformace. Namísto toho přicházíme s otevřenou sadou nástrojů, která nám umožňuje nahlédnout a zpochybňovat konvenční způsoby myšlení, a pomáhá pěstovat každodenní vytrvalou praxi založenou na péči, s níž přispíváme k tvarování naší vlastní reality.

Průvodci:

Jakub Zeman je praktik a učitel, který staví na základech z bojových umění, capoeiry tance a sportů. Od roku 2015 intenzivně studuje se zakladateli Fighting Monkey Practice (Linda Kapetanea a Jozef Fruček). Pohyb a tanec coby stěžejní prostředky lidské komunikace a rozvoje jsou v ohnisku jeho výzkumu a učení. V roli učitele FM se snaží především pomoci lidem kultivovat smysluplnou praxi a praktickou filosofii, která jim bude oporou v nekonečné proměnlivosti okolností jejich životů.

Eliška Benešová je tanečnice a pedagožka. Prošla studiem řady tanečních technik, jak na pražských školách (Taneční konzervatoř Praha, Duncan Centre Konzervatoř), tak v zahraničí (EPDM, Mexiko). Od roku 2016 sdílí své zkušenosti ze světa tance a materiál z Fighting Monkey jako pedagožka na tanečních školách i ve spolupráci se soukromými studii a festivaly. Zároveň se věnuje vlastní umělecké tvorbě.

Fighting Monkey Practice

Fighting Monkey je aplikovaná praxe pro lidský rozvoj prostřednictvím pohybu, kterou založili Linda Kapetanea a Jozef Fruček. Od roku 2002 ji Linda a Jozef rozvíjejí skrze zevrubnou mezidisciplinární pohybovou analýzu se záměrem porozumět principům lidského pohybu, komunikace a procesu stárnutí (www.fightingmonkey.net).

Výzkum v rámci FM Practice se zaměřuje na komunikaci, fyzickou obratnost, tvořivé myšlení a pohyb za účelem rozvoje schopnosti řešit reálné životní problémy a vzkvétat ve svém prostředí.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE:

KEDY: 28-29.10, 10:00 - 17:00

KDE: Movement LAB, Drieňova 40, 1. poschodie OC Budúcnosť (hľadajte exteriérové modré schody, vyjdete hore, odbočíte vľavo a prejde za roh, kde už nás na konci nájdete)

CENA: 200€  Ak by ste potrebovali rozdeliť čiastku neváhajte a kontaktujte nás.

-------------------------------------------------------------------

 Open Workshop - Inspire by FM with Eliška Benešová and  Jakub Zeman 

An open workshop based on the Fighting Monkey Practice that is offering practical creative tools for physical and cognitive development of a human animal and a flexible thinking/mapping framework that allows to adjust and integrate the material into a variety of contexts (personal practice, athletic development, healing practices, art…)

The workshop is open to all the movement enthusiasts, teachers, coaches, physiotherapists, artists, scientists or athletes who are keen to explore novel ideas in order to refine and expand their practice. There are no specific prerequisites for attendance as we will be exploring the principles of human movement, learning and communication while working with what we have available.

During the workshop we will be providing suggestions and guidance in the areas of

Zero forms

Structural and kinetic hygiene practices for better performance, life and aging that support our physiological integrity to heal, prevent and diminish future injuries

Through stillness, joint articulation, coordination practice and improvisation we will be cultivating the understanding of the principles of human motion, our own structural composition and developing the overall elasticity and musicality of our bodies.

Movement situations

Obstacle games to test how valid is our knowledge and in various conditions and how creatively adaptive you are in complex situations

We will be creating a variety of situations to stimulate and train all the systems of our organism, relating our movement to partners, objects and space, and enjoying a playful testing of our learning strategies and tuning our action-perception cycle in a changing, dynamic environment.

Communication

The dialogue we create with ourselves and the others during our practice, the times of crisis or when we are challenged defines the opportunities for learning and creating adaptations that will improve our viability.

We will be exploring how our structure and physiology interrelates with our behavior, emotions, thoughts and how deeply they influence each other.

Questioning what we already know and how it shapes our future learning, how do we acquire new knowledge, how do we break habits and create better ones and what strategies do we use for more efficient learning to cultivate qualities instead of unadaptable skills and drills.

Teachers:

Jakub is a practitioner and educator from the Czech Republic with a background in martial arts, dance and information technology. Since 2015 he has been studying closely with Linda Kapetanea and Jozef Frucek within the Fighting Monkey. Movement and dance as the essential means of human communication, expression and development form the core of his research and teaching. As a senior FM teacher he is looking how to create a meaningful practice and practical philosophy that will be supporting us in our ever changing life circumstances.

Eliska is a dancer, performer and movement teacher. She has studied various dance techniques at the Prague Dance Conservatory, Duncan Centre Conservatory and at the EPDM in Mexico. Since 2016 she has been sharing her experience from the dance world and the „Fighting Monkey Practice“ at various schools and academies. She keeps on with her education within the FM.

Jakub and Eliska enjoy working with a wide range of people - artists, athletes, healers, coaches and the general public, which helps to keep the practice alive by being tested and exposed to variability constantly. They have been leading workshops and courses in Europe and Americas.

Fighting Monkey Practice

Fighting Monkey is an applied practice for human development through movement founded by Linda Kapetanea and Jozef Frucek. Since 2002 Linda and Jozef have been developing it through a deep study on cross motion analysis and with the aim to understand the principles of the human movement, communication and the aging process.

FM Practice research is centered around communication, physical dexterity and creative thinking and moving to be capable of solving real life problems and thrive in life.

PRACTICAL INFORMATION:

WHEN: October 28-29, 10:00 - 17:00

(1h lunch break)

WHERE: Movement LAB, Drieňová 40, 821 02, Bratislava (through the exterior blue stairs go on the 1. floor, then left, go behind the corner, walk 12 meters and there are the Movement LAB doors)

PRICE: 170 EUR (Registration until September 10)  200 EUR (Registration afterwards) If you need to split the payment feel free to contact us about it.

Share This Event

bottom of page