top of page
miguel-bruna-TzVN0xQhWaQ-unsplash_edited

Pre firmy

"Leadership is the capacity to translate vision into reality."

Warren Bennis

Spoločenská zodpovednosť, work-life balans, udržateľnosť. Termíny, ktoré poznáte a veríme, že aplikujete. My Vám ponúkame starostlivosť o Vaše ľudské zdroje, o manažment a analýzu pohybových vzorcov (body language), stress management a embodiment leadership.

Firmy sú ako živé organizmy. Na to aby prosperovali, potrebujú aby všetky zložky medzi sebou komunikovali, odovzdávali si informácie, vnímali prostredie a efektívne reagovali. Informácie a správanie sa jednotlivých častí musí byť transparentné aby nedochádzalo k chybným rozhodnutiam a reakciám. Môže to mať smrteľné následky. Organizmy majú riadiacu jednotku, ktorá všetky informácie vyhodnocuje, spracúva a dáva pokyny k reakciám. Okrem toho však jednotlivé časti organizmu sú dostatočne autonómne aby sa na ne riadiaca jednotka mohla spoľahnúť. V prípade, že ktorákoľvek časť nie je dostatočne vyživená (podporená), ovplyvní to celý organizmus. Keď taká situácia nastane spustí sa alarm a dôjde k náprave (organizmus dodá/vyžiada si výživu, pozornosť). 

A tak je to aj s firmami. Ak je ktorákoľvek zložka nevyživená, ovplyvní to zbytok firmy cez produkciu po komunikáciu so zákazníkmi. Ak sa spoločnosť pozerá na hodnotu nie len svojich produktov a služieb ale aj svojho ľudského kapitálu, ľahko zistí, že v ľudských zdrojoch tkvie jej bohatstvo. Mať kvalitných leadrov, ktorí vedia vnímať svoje tímy, ich potreby, vedia jasne a priamo komunikovať, sú autentickí, takí majú predpoklad, že ich tím bude vnímať, rešpektovať, nasledovať a tým nasledovať a napĺňať ciele a vízie firmy. 

 

 Embodiment leadership. 

Ponúkame Vám prístup k Vašim leadrom a tímom, ktorý Vám pomôže odkryť silné aj slabé stránky.

Prístup založený na pochopení ako funguje telo v spojitosti s mysľou, učí ako zjednotiť obsah, ktorý komunikujeme smerom von s obsahom, ktorý komunikujeme vo svojom vnútri. Učí autenticite a je založený na prijímaní zodpovednosti za svoj vlastný život, rozhodnutia, za svoju pozíciu vo firme či za vedenie tímu. Cez analýzu telesnej štruktúry, spôsobov komunikácie cez telo a zvedomovanie týchto procesov a postojov dochádza k priestoru na nachádzanie nových možností ako sa vyjadriť jasnejšie a viac v súlade so svojím vnútorným obsahom. Čím viac autentickí sú lídri, tým transparentnejší a jasnejší je celý proces, zrýchľuje sa tým komunikácia, zvyšuje efektivita firmy a pracovníci sa jednoduchšie môžu identifikovať s víziou spoločnosti. A to je podstatné. Napojiť sa na víziu - smer spoločnosti a kráčať rovnakým smerom. 

Súčasťou celého procesu je aj proces uvoľňovania ako prevencia stresu a vyhorenia. Vysoké pracovné nasadenie je neustála aktivita, ktorá vplýva na náš sympatický nervový systém. Zvyšuje sa naša bojaschopnosť, náš mozog vníma ohrozenie a chce sa brániť (fight/flight reakcia). Čím dlhšie zotrváva v stave pohotovosti tým viac vyčerpáva svoje zdroje a potrebuje vytvárať nové. Z akútneho stavu sa stane chronický a stáva sa pre nás nie záchranou v čase ohrozenia ale hrozbou samotnou. Preto dbáme na to aby sme začlenili do našej práce aj druhú polaritu a prostredníctvom uvoľnenia (relaxácie, meditácie, imaginácie, somatické prístupy a pod.) oslovovali parasympatický nervový systém, ktorý navodzuje pocit šťastia, spokojnosti, uvoľnenia, bezpečia. Pokiaľ chcete aby Vaši pracovníci boli dostatočne efektívni, je potrebné nielen žiadať aby boli výkonní ale poskytnúť im priestor na to aby si udržali dostatok energie a vlastnej integrity. Potrebujete sa starať nielen o to aby sa sýtila ich myseľ ale aby sa sýtilo aj ich telo a duša.

 

Preto ak s Vami rezonuje náš prístup a chceli by ste embodiment priniesť do Vašej spoločnosti, neváhajte sa s nami spojiť. Vytvoríme jedinečnú službu priamo podľa Vašich potrieb či už pôjde o prácu individuálnu alebo so skupinou.

bottom of page