top of page

ne 05. 11.

|

Bratislava

Úvod do TRE® - stress, tension and trauma release exercise/ Introduction to TRE®

Úvodné stretnutie s metódou na uvoľňovanie stretu, napätia a traumy: TRE® - stress, tension and trauma release exercise. Intro to TRE® self-help method to release stress, tenstion and trauma from body through neurogenic tremor.

Registration is closed
See other events
Úvod do TRE® - stress, tension and trauma release exercise/ Introduction to TRE®
Úvod do TRE® - stress, tension and trauma release exercise/ Introduction to TRE®

Čas a miesto

05. 11. 2023, 10:00 – 18:00

Bratislava, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovakia

O podujatí

(ENG below)

Úvod do TRE® - stress, tension and trauma release exercise

TRE® je metóda uvoľňovania stresu, napätia a tráum, ktorú vyvinul Dr. David Berceli. Je to metóda, ktorá prostredníctvom 7 cvičení pomáha aktivovať neurogénny tras, vďaka ktorému sa naše telo dostáva do rovnováhy a uvoľňuje nahromadené napätie a stres. 

Naše telo je veľmi múdre a má svoje mechanizmy ako sa prebytočného stresu zbavovať (trasenie). Ašak často mu v tom zabránime, vedome či nevedome, a nemá možnosť prísť naspäť do rovnováhy (homeostáza). Stres je prirodzenou súčasťou života no prirodzenou súčasťou života je aj napätie, ktoré počas neho vzniká uvoľňovať.  Každý z nás máme hranizu reziliencie inde ale všetci poznáme fyziologické prejavy, ktoré v nás stresory môžu vyvolávať - potenie, trasenie, podlomené kolená, búšenie srdca, teplo, chlad, červeň na koži a pod. Spôsoby ako na stres reagujeme sú tiež rôzne (a v rôznych situáciách máme rôzne stratégie) - útek, boj, zamrznutie alebo najnovšie sa za takúto reakciu považuje aj people pleasing (vyhovenie iným).

Pokiaľ sa nestaráme o svoj nervový systém, neustále ho/sa tlačíme na výkon alebo cítime, že sme doň tlačení, má to za následok neustálu aktivitu nášho sympatického nerového systému (zabezpečuje aktivizáciu organizmu, pohotovostný režím), uvoľňujú sa stresové hormóny do tela a z dlhodobého hľadiska spôsobujú fyzické aj psychické ťažkosti, vyčerpanie, vyhorenie.

TRE® je metóda, ktorá uvoľňuje toto zjavné aj skryté napätie v tele, umožňuje aktivovať ventrálnu vetvu parasympatického systému a zvyšovať rezilienciu. Pomáha pri ťažkostiach so spánkom, nervozitou, úzkosťami, depresiami, problémami s trávením, vylučovaním, tetániou, nešpecifickými bolesťami svalového aparátu. Čo je unikátne na tejto metóde, že je postavená na tom, že klientovi vracia jeho zodpovednosť a silu robiť zmeny vo svojom živote (empowerment), učí ho sebaregulácii a keď sa ju pod dohľadom facilitátora naučí, je možné ju vykonávať doma, v práci, kdekoľvek a kedykoľvek je to potrebné.

Srdečne vás pozývame na úvodné stretnutie a skúsenosť s touto metódou, ktorá má veľmi dobré výsledky a klienti zažívajú veľké zmeny ak sa rozhodnú túto metódu začleniť medzi nástroje starostlivosti o seba. 

Jeden 3 hodinový workshop pozostáva z teoretickej, praktickej časti a zdieľania. Nakoľko je počet účastníkov na workshope obmedzený na 6, k dispozícii sú dva termíny workshopu. Prihlásiť sa môžete na jeden z nich.

Kontraindikácie: tehotenstvo, akútny zdravotný stav (fyzicky aj psychicky), schizifrénia, epilepsia

Facilitátor:

Magdaléna Takáčová, certifikovaná TRE®Provider a tanečno-pohybová terapeutka 

*****************

Praktické informácie

KEDY: 5.11.2023 (nedeľa)

1. skupina 10:00 - 13:00

2. skupina 15:00 - 18:00

KDE: Movement LAB, Drieňova 40, 1. poschodie OC Budúcnosť (hľadajte exteriérové modré schody, vyjdete hore, odbočíte vľavo a prejde za roh, kde už nás na konci nájdete)

CENA:

44 EUR (hradí sa pri registrácii) /jeden workshopový blok (10:00-13:00 alebo 15:00-18:00)

V prípade, že ste v náročnej finančnej situácii ale cítite silné volanie, ozvite sa nám na info@movement-lab.net. 

REGISTRÁCIA: 

Priamo na webe - registrácia s povinnosťou platby 

Počet účastníkov v jednej skupine je obmedzený, preto si svoje miesto nezabudnite rezervovať registráciou.

Storno podmienky: registráciu nie je možné zrušiť, je možné nájsť za seba náhradníka.

Vezmite si so sebou teplejšie ponožky prípadne prezúvky (budeme v tanečnej sále)

***********

ENG

Introduction to TRE® - stress, tension and trauma release exercise

TRE® is a method to stress, tension and trauma release developed by Dr. David Berceli. It is a method that, through 7 exercises, helps to activate the neurogenic tremor, thanks to which our body comes into balance and releases accumulated tension and stress.

Our body is very smart and has its own mechanisms to get rid of acumulated stress (shaking). However, we often prevent him from doing so, consciously or unconsciously, and he does not have the opportunity to return to equilibrium (homeostasis). Stress is a natural part of life, but it is also a natural part of life to release the tension that arises during it. Each of us has a different limit of resilience, but we all know the physiological manifestations that stressors can cause in us - sweating, shaking, weak knees, palpitations, heat, cold, red skin, etc. The ways in which we react to stress are also different (and in different situations we have different strategies) - flight, fight, freeze or, most recently, people pleasing is also considered to be such a reaction.

If we do not take care of our nervous system, we constantly push it to perform or feel that we are being pushed into it, this results in the constant activity of our sympathetic nervous system (it ensures the activation of the organism, standby mode), stress hormones are released into the body and in the long term point of view, they cause physical and psychological difficulties, exhaustion, burnout.

TRE® is a method that releases this hidden tension in the body, enables activation of the ventral branch of the parasympathetic system and increases resilience. It helps with insomnia, nervousness, anxiety, depression, problems with digestion, excretion, tetania, non-specific pains. What is unique about this method is that it is based on giving back to the client his responsibility and power to make changes in his life (empowerment), teaches him self-regulation, and when he learns it under the supervision of a facilitator, it can be performed at home, at work, wherever and whenever needed.

We cordially invite you to an initial meeting and experience with this method, which has very good results and clients experience great changes if they decide to include this method among self-care tools.

One 3-hour workshop consists of a theoretical, practical part and sharing. Since the number of participants in the workshop is limited to 6, two dates of the workshop are available. You can sign up for one of them.

Contraindications: pregnancy, acute health condition (physical and mental), schizophrenia, epilepsy

Facilitator:

Magdaléna Takačová, certified TRE®Provider and dance-movement therapist

******************

Practical information

WHEN: 5.11.2023 (Sunday)

1st group 10:00 - 13:00

2nd group 15:00 - 18:00

WHERE: Movement LAB, Drieňova 40, 1st floor OC Búcnosť (look for the exterior blue stairs, go up, turn left and go around the corner, where you will find us at the end)

THE PRICE:

EUR 44 (paid upon registration) / one workshop block (10:00-13:00 or 15:00-18:00)

If you are in a difficult financial situation but feel a strong calling, contact us at info@movement-lab.net.

REGISTRATION:

Directly on the website - registration with payment obligation

The number of participants in one group is limited, so don't forget to reserve your place by registering.

Cancellation conditions: it is not possible to cancel the registration, it is possible to find a substitute.

Take warmer socks or slippers with you (we will be in the ballroom)

Vstupenky

  • Termín 10:00-13:00

    44,00 €
    Predaj sa skončil
  • Termín 15:00 - 18:00

    44,00 €
    Predaj sa skončil

Celkom

0,00 €

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page