top of page

št 13. 1.

|

Movement LAB

Uchovanie Slnka - Zimný kurz QiQong

Na tomto kurze, budeme počas chladnej zimy praktizovať uskladňovanie energie v tele nech si neskôr môžeme v plnosti užiť radosti jari.

Registration is closed
See other events
Uchovanie Slnka - Zimný kurz QiQong
Uchovanie Slnka - Zimný kurz QiQong

Čas a miesto

13. 1. 2022, 17:30 SEČ – 03. 3. 2022, 19:00 SEČ

Movement LAB, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovakia

O podujatí

ENGLISH TEXT BELLOW

QiGong je taktiež opisovaný ako “spôsob absorbovania esencie života a vyženie tela jej prúdom”.

Zima je obdobie konzervovania a skladovania. Sneh padá, jazera mrznú, rastliny sa sťahujú do pôdy a všetka príroda oddychuje, čakajúc na návrat hojnosti (energie Qi), ktorá je typická pre jarné obdobie.

Ak budeme ignorovať zimný rytmus prírody môže to spôsobiť oslabenie alebo až zranenie cirkulácie obličkového meridiánu, známeho z textu Vnútorná kniha Žltého cisára ako “wei jue”. Následne s návratom jari môžeme cítiť celkovú slabosť, nereaktívne svalstvo, artritídu, bolesti hlavy a krku alebo degeneráciu kostí a šliach. Dá sa to prirovnať ku zmätenému semienku, ktoré s prichádzajúcim teplom jari stratilo schopnosť rašiť výhonky a korene.

Podľa starých mudrcov, Qi sa hýbe v tele hore a dole, dnu a von a tak poháňa fyzické a biologické aktivity pokým sme nažive a dýchame. Ak máme dostatok Qi, budeme fyzicky silní a zdraví. Ak máme nedostatok Qi, budeme slabí a chorí. A keď prídeme do bodu, v ktorom sa minie všetka energia Qi tak náš život vyhasne.

QiGong alebo “schopnosť hýbať energiami” je metóda, ktorá sa používa na dodávanie energie do tela aby mohol život v nás prúdiť.

Počas tohto kurzu budeme spoznávať ako mudrci prispôsobili svoje zvyky aby šli v súlade s prirodzeným rytmom zimy a zabránili úniku yangovej Qi (Slnku vnútorného systému tela). Budeme praktizovať, krok za krokom, dôležitú esenciálnu schopnosť v QiGongu známu ako “Mikrokozmický orbit”. Je to schopnosť cirkulovať energiu okolo torsa a uskladniť ju v DanTien („ryžové pole“ v tvare kosoštvorca) Keď dosiahneme uskladnenie energie Qi, môžeme ju preniesť z DanTienu do zvyšku tela. A na toto využijeme “Gongy” inak povedané pohybové cvičenia. Využijeme špeciálne cvičenia z “8 hodvábnych brokátov”, ktoré sú nadizajnované na zimné mesiace aby sme na jar boli zdraví a silní.

Optimálne zdravie a dlhý život bez chorôb je naším vrcholným zámerom.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Kurz bude prebiehať v angličtine, v prípade potreby zabezpečíme preklad.

KEDY: Každý štvrtok (od 13.1.2022 do 3.3.2022) 17:30-19:00 

KDE: Movement LAB, Drieňova 40, 1. poschodie OC Budúcnosť (hľadajte exteriérové modré schody, vyjdete hore, odbočíte vľavo a prejde za roh, kde už nás na konci nájdete)

CENA KURZU: Early bird cena: 99 EUR (do 24.12.2021) Bežná cena: 112 EUR (od 25.12.2021) Registrácia: info@movement-lab.net alebo priamo na webe

Lekciami vás bude sprevádzať: Jason Dean aka Shifu Shi XingLik. Jason je žiakom čínskeho majstra ShiFu ShiDelon (Dr. Leung) od roku 1993. Štúdium zahŕňali terapie na tisíckach klientov pomocou taoistickej medicíny po celej Európe a tiež Ázii, realizovanie prednášok a ukážok liečenia v nemocniciach (na Slovensku FN Mickiewiczova, onkologické oddelenie), na fyzioterapeutických oddeleniach, na fakultách fyzioterapie (v Piešťanoch), na školách holistickej medicíny a na školách TČM (v Prahe). V roku 2004 bol Jason Dean vyhlásený svojim majstrom za Šaolínskeho mnícha 32. generácie a bolo mu pridelené meno ShiFu Shi XingLik. Od roku 2006 pravidelne realizoval aj na Slovensku semináre, samo-očistné tábory, terapie a školenia o TaijiChuan, Chikungu a Daoinshu. V roku 2010 si otvoril svoje vlastné holistické centrum v Anglicku kde sa venoval svoje komunite a klientom. Dnes ShiFu Shi XingLik pôsobí priamo na Slovensku a pokračuje tak v naplnení svojho poslania. Okrem pravidelných seminárov a tréningov ShiFu realizuje pravidelné privátne terapie, na ktorých sa zameriava na klientove zdravotné problémy akútneho a tiež chronického charakteru. viac info: https://www.humansinstitute.com/

---------------------------------------- ENGLISH VERSION

Preserving the Sun – A QiGong Course for Winter

On this course, we practice moving the preserving energy of winter into the body so we can fully appreciate the joys of springtime.

QiGong has been described as ‘a way to absorb the essence of life and nourish it’s flow throughout the body.’

Winter is a time of conservation and storage. Snow falls, lakes freeze, plants retreat underground and all of nature rests, awaiting the return of the abundance of Qi energy in Springtime.

Ignoring the patterns of nature in winter may result in injury to the circulation of the kidney meridian, known in the Yellow Emperor Classic text as ‘wei jue’. When the spring returns, we may experience overall weakness, unresponsive muscles, arthritis, head and neck pain or the degeneration of bones and tendons. This is like the confused seed, which has lost its ability to vigorously sprout shoots and roots when the warmth of spring returns.

According to the ancient sages, Qi moves up, down, in and out of the body to fuel all physical and biological activities for as long as we are alive and breathing.

If we have plenty of Qi, we will be physically strong. If there is a deficiency of Qi, we will become weak and ill. When all of the Qi in a body is used up, that life is extinguished.

‘QiGong’ or ‘skill at moving energies’ is the method which is used to renew the supply of Qi energy to the body and sustain life.

During this course, we investigate how the ancients adjusted their habits to follow the natural patterns of winter and to prevent the loss of Yang Qi (the ‘sun’ of the body’s internal system). We practice, step by step, an important foundational skill in QiGong, known as ‘Little Heaven’ or ‘Microcosmic Orbit’. This is the ability to circulate energy around the torso and store it in the ‘DanTien’ or lozenge-shaped ‘rice field’.

Once we accomplish this storage, we can move qi from the DanTien, to the rest of the body. These are the ‘Gongs’ or movement exercises. We use some special exercises from the ‘8 Silk Brocades’ which are designed for use during the winter months in order to be at our best when the Spring eventually comes.

Optimal health and a long, illness-free life is our ultimate objective.

PRACTICAL INFORMATION:

WHEN: Every Thursday (from 13.1.2022 until 3.3.2022) 17:30-19:00)

WHERE: Movement LAB, Drieňova 40, Shopping Centre Buducnosť, 1st floor, Bratislava

PRICE: Early bird price: 99 EUR (13.1.2022) Regular price: 112 EUR (from 3.3.2022)

REGISTRATION: info@movement-lab.net

About the lector: Jason Dean aka Shifu Shi XingLik

Jason has been a student of Chinese ShiFu ShiDelon (Dr. Y. K. Leung) since 1993. The study included the therapy of thousands of clients of Daoist medicine throughout Europe and Asia, lectures and demonstrations of treatment in hospitals (in Slovakia, FN Mickiewicz, Oncology Department), physiotherapy departments, physiotherapy faculties (in Piešťany), schools of holistic medicine and schools in the Czech Republic (in Prague). In 2004, Jason Dean was declared a teacher of the 32nd generation of Shaolin, and was named ShiFu Shi XingLik. Since 2006, he has regularly conducted seminars, self-cleansing camps, therapies and trainings on TaiJiQuan, QiGong and DaoYinShu in Slovakia. In 2010, he opened his own holistic center in England where he dedicated his time to his community and clients. Today ShiFu Shi XingLik operates directly in Slovakia and continues to fulfill his mission. In addition to regular seminars and trainings, ShiFu implements regular private therapies that focus on client health problems of both acute and chronic nature. The philosophy of Daoist medicine rests in the balance of our physical body, conscious and subconscious minds. More info at: https://www.humansinstitute.com/

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page