top of page

št 25. 11.

|

Movement LAB

Spontánny QiQong - proces uvoľňovania blokov

Proces, v ktorom sa prostredníctvom rozprúdenia energie naše telo dostane do stavu samoliečenia. Dochádza k uvoľňovaniu blokov na fyzickej aj emočnej úrovni prostredníctvom 5 zvieracích arechetypov.

Registration is closed
See other events
Spontánny QiQong - proces uvoľňovania blokov
Spontánny QiQong - proces uvoľňovania blokov

Čas a miesto

25. 11. 2021, 18:00 – 21:00

Movement LAB, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovakia

O podujatí

ENGLISH TEXT BELLOW

Spontánny QiGong - Liečenie Podľa HuaTou každý človek má špecifickú energetickú frekvenciu a jedinečný spôsob akým ju zdieľa a vymieňa s neznámym okolitým prostredním a univerzom okolo nás. Výsledkom je, že príčina a dĺžka trvania každej choroby je jedinečná pre každého z nás.

Prvým cieľom spontánneho QiQongu je synchronizovať našu vnútornú frekvenciu s liečivou frekvenciou vonkajšieho sveta. Pokiaľ je tento proces úspešný, výsledkom je zvýšenie energie, odstránenie meridiánových blokov a znovunastolenie optimálneho zdravia.

Počase, človek, ktorý správne nasleduje cestu spontánneho QiGongu, môže očakávať balans jeho tela a mysle, otvorenie vrstiev vedomia, ktoré s ktorými predtým nemali skúsenosť.

Dlhodobou praxou, vychodíme spirituálnu cestu zvnútra smerom von a môžeme dosiahnuť stav, kedy rozpoznávame pravdu v iných a vyjadrujeme svoju vlastnú pravdu.

"..nádych a výdych, vydýchni von staré a vdýchni dnu nové rozťahujúc telo ako medveď a vták aby si si predĺžil život." Zhuang Zu-Ke Yi (Qin and Han Dynasty alchemis)

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Kurz bude prebiehať v angličtine, v prípade potreby zabezpečíme preklad.

KEDY: vo štvrtok 25.11.2021 o 18:00-21:00 (3h)

KDE: Movement LAB, Drieňova 40, 1. poschodie OC Budúcnosť (hľadajte exteriérové modré schody, vyjdete hore, odbočíte vľavo a prejde za roh, kde už nás na konci nájdete)

CENA KURZU: Early bird cena: 29 EUR (do 11.11.2021) Bežná cena: 35 EUR (od 12.11.2021)

Registrácia: info@movement-lab.net

Sprevádzať vás bude: Jason Dean aka Shifu Shi XingLik. Jason je žiakom čínskeho majstra ShiFu ShiDelon (Dr. Leung) od roku 1993. Štúdium zahŕňali terapie na tisíckach klientov pomocou taoistickej medicíny po celej Európe a tiež Ázii, realizovanie prednášok a ukážok liečenia v nemocniciach (na Slovensku FN Mickiewiczova, onkologické oddelenie), na fyzioterapeutických oddeleniach, na fakultách fyzioterapie (v Piešťanoch), na školách holistickej medicíny a na školách TČM (v Prahe). V roku 2004 bol Jason Dean vyhlásený svojim majstrom za Šaolínskeho mnícha 32. generácie a bolo mu pridelené meno ShiFu Shi XingLik. Od roku 2006 pravidelne realizoval aj na Slovensku semináre, samo-očistné tábory, terapie a školenia o TaijiChuan, Chikungu a Daoinshu. V roku 2010 si otvoril svoje vlastné holistické centrum v Anglicku kde sa venoval svoje komunite a klientom. Dnes ShiFu Shi XingLik pôsobí priamo na Slovensku a pokračuje tak v naplnení svojho poslania. Okrem pravidelných seminárov a tréningov ShiFu realizuje pravidelné privátne terapie, na ktorých sa zameriava na klientove zdravotné problémy akútneho a tiež chronického charakteru. viac info: https://www.humansinstitute.com/

---------------------------------------- ENGLISH VERSION

Spontaneous QiGong Healing

According to Each person has a unique frequency of energy and a unique way to exchange this data with the unknown universe around us. As a result, the cause and length of every illness is unique for everyone.

The first objective of Spontaneous QiGong is to synchronise our own internal frequency to the healing vibrations of the outer world. When we are successful, the result is increased energy, removal of meridian blockages and the restoration of optimal health.

In time, a person who correctly follows the path of Spontaneous QiGong may expect to balance their mind and body, opening up layers of consciousness they had not previously experienced.

With long practice, the spiritual journey from the inside to the outside is trodden. Eventually, the ability to perceive truth in others and express one’s true self honestly may be achieved.

“...inhaling and exhaling, breathe out the old and breathe in the new, stretching the body like bears and birds to extend life.” Zhuang Zu-Ke Yi (Qin and Han Dynasty alchemist)

PRACTICAL INFORMATION:

WHEN: 25.11.2021 at 18:00-21:00 (3hrs)

WHERE: Movement LAB, Drieňova 40, Shopping Centre Buducnosť, 1st floor, Bratislava

PRICE: Early bird price: 29 EUR (11.11.2021) Regular price: 35 EUR (from 12.11.2021)

REGISTRATION: info@movement-lab.net

About the lector: Jason Dean aka Shifu Shi XingLik

Jason has been a student of Chinese ShiFu ShiDelon (Dr. Y. K. Leung) since 1993. The study included the therapy of thousands of clients of Daoist medicine throughout Europe and Asia, lectures and demonstrations of treatment in hospitals (in Slovakia, FN Mickiewicz, Oncology Department), physiotherapy departments, physiotherapy faculties (in Piešťany), schools of holistic medicine and schools in the Czech Republic (in Prague). In 2004, Jason Dean was declared a teacher of the 32nd generation of Shaolin, and was named ShiFu Shi XingLik. Since 2006, he has regularly conducted seminars, self-cleansing camps, therapies and trainings on TaiJiQuan, QiGong and DaoYinShu in Slovakia. In 2010, he opened his own holistic center in England where he dedicated his time to his community and clients. Today ShiFu Shi XingLik operates directly in Slovakia and continues to fulfill his mission. In addition to regular seminars and trainings, ShiFu implements regular private therapies that focus on client health problems of both acute and chronic nature. The philosophy of Daoist medicine rests in the balance of our physical body, conscious and subconscious minds. More info at: https://www.humansinstitute.com/

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page