top of page

so 11. 2.

|

Bratislava

PLAY- FIGHT WORKSHOP BRATISLAVA by FormlessArts

Play-Fight, a self-empowering physical practice that weaves together cooperative qualities of dance partnering with highly refined confrontational principles from capoeira and internal martial arts.

Registration is closed
See other events
PLAY- FIGHT WORKSHOP BRATISLAVA by FormlessArts
PLAY- FIGHT WORKSHOP BRATISLAVA by FormlessArts

Čas a miesto

11. 2. 2023, 10:00 – 12. 2. 2023, 16:30

Bratislava, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovakia

O podujatí

(For ENG see bellow)

Workshop sa bude vinúť cestou rôznych cvičení až nakoniec vyústí do voľnej hry. Zameraním sa na znovuprebudenie pozornosti na nepotrebnú energiu, ktorá sa v nás ukladá a na nefunkčné vzorce správania a reakcií, pospne sa posunieme  za hranice púhej fyzikality, aby sme objali všetky aspekty bytia. Iba keď sme schopní rozpoznať koľko napätia kumulujeme v našom systéme (fyzického, mentálneho, emočného,..), môžeme sa učiť ako toto napätie uvoľniť a transformovať napätie v skutočnú silu. "Prestať robiť" dovoľuje telu znova aktivovať prirodzené funkcie organicky a efektívne zatiaľ čo myseľ bude zasahovať stále menej a menej s kažým krokom, ktorý vykonáme.

V tejto praxi, je partner najlepším zrkadlom a dovoľuje nám hravo rozširovať komfortnú zónu. Postupne budeme skúmať cvičenia a nástroje konfrontácie, ktoré cez fyzickú skúsenosť  pochopíme v prvom rade ako nástroje pre nás. Momenty voľnej hry sa stávajú príležitosťami, ktoré sprístupnia neutíchajúci flow (toku) možností,  intuitívne reakcie s otvorenou mysľou a prístupným telom, spoločného cibrenia nepredvídateľnej vzájomnej hry medzi konfrontáciou a kolaboráciou.

Hlavné témy workshopu:

- stelesnenie (embodiment)  kvality "bez odporu"

- pád ako stav bytia

- práca s gravitáciou

- pohyb medzi tiažou a ľahkosťou telesnej masy, hlbší dotyk

- udržanie štrukturálnej integrity: fungovať ako celok

- vzájomná hra medzi konfrontáciou a kolaboráciou

O praxi Play-Fight:

Play-Fight, fyzická prax, ktorá ponúka nachádzanie vlastnej sily. Viaže v sebe kooperatívne kvality tanečného partneringu s vysoko rafinovanými konfrontačnými princípmi z kapoery a vnútorných bojových umení. Explorácia ide za hranice obyčajnej fyzikality. Vzájomné zrkadlenie cez fyzického cvičenia vedie prax do hlbokého priestoru sebaobjavovania, odhaľuje nespočetné množstvo aspektov ľudských interakcií a vyjadrenia. Hlavné smerovanie je naučiť sa, ako si ponechať svoju vlastnú integritu a vnútorný pokoj v kontrolovaných, stres aktivujúcich, situáciách a zároveň byť zapojený cez hravé konfrontačné interakcie. Stelesnenie princípov "žiaden odpor" a "nenásilie" dominujú všetkým úspechom, ktoré umožnia prúdeniu (flow) a jeho stelesneniu čím sa vraciame do nášho pôvodného stavu bytia.  

Ďalšie informácie a história tu: www.play-fight.com

O lektorke:

Francesca Romano

Už ako dieťa sa venovala tancu a pohybu. Počas rokov prešla cez Artistic Gymnastics, moderný a súčasný tanec, kontaktnú improvizáciu, tanečné divadlo, performatívne umenie a pracovala s veľa tanečníkmi a pohybovými výskumníkmi. V roku 2005 ukočnila štúdium na School of Drama Paoli Grassi (Miláno). Pracovala ako tanečníčka a učiteľka pohybu, performerka a choreografka. Od 2013 rozšírila svoje skúsenosti o jogu a bojové umenia kde nabrala hlbšie skúsenosti a vedomosti o prepojení medzi telom, mysľou a vnútorným priestorom. Táto oblasť pohybu bol regolučným bodom pre jej štúdia. Snažila sa udržať začiatočnícku myseľ a otvorenosť keď začala túto cestu nasledovať, skúmala viac a viac čo je za samotnou definíciou. V roku 2015 sa stretla s prácou Bruna Cavernu počas Play-Fight workshopu. Od toho momentu začala nasledovať túto prax pravidelne, nachádzala nástroje a inšpirácie, nové spôsoby ako pristupovať k pohybuz a životu, nové spôsoby prepojenia so sebou aj s inými. Ako člen Formless Arts tímu, podporuje realizáciu špecifických projektov a pracuje ako Play-Fight lektor.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE:

KEDY: 

11-12.2.2023 (sobota 10:00-17:30, nedeľa 9:30-16:30) vrátane 1,5 hodiny na obed)

KDE: 

Movement LAB, Drieňova 40, Bratislava

Viac info ako sa ku nám dostanete nájdete tu:

https://www.movement-lab.net/priestor

CENA:

Early bird (do 21.1.2023): 99 EUR

Bežná cena (od 22.1.2023): 119 EUR

Ak by mali byť financie jedinou prekážkou vašej účasti, napíšte nám, nájdeme cestu :)

REGISTRÁCIA:

priamo na webe v prihlasovacom formulári s povinnosťou platby 

Storno podmienky:

- registrácia je platná až po úhrade ceny workshopu

- registrácia je prenosná (v prípade vašej neprítomnosti, môžete svoj vstup posunúť niekomu inému - zmenu vykonajte na info@movement-lab.net)

- v prípade zrušenia registrácie 2 týždne pred workshopom vraciame 100% z ceny workshopu. Pri zrušení registrácie menej ako 2 týždne pred workshopom uplatňujeme storno vo výške 100% ceny workshopu. 

_________________________________________________________________________________

ENG

The workshop will weave a journey through different exercises, eventually flowing into the free

play. Focusing on reawakening awareness upon stored unnecessary tensions and those patterns

that are not always functional, we gradually move beyond the field of mere physicality to embrace

all aspects of the being.

Only when able to recognise how much tension we accumulate in our system (physical, mental,

emotional..), by releasing, we can transform the tension in real power while allowing the body to

re-function organically and efficiently finding back its integrity. From that point we can enjoy the

richness that unfolds in every small movement, especially when in connection with another person.

In this way, we learn to not add, to not force, to not run away, we experience instead how to stay

with what is there and ride every wave with honesty and wholeness.

The partner in this practice is the best mirror, allowing us to playfully stretch the comfort zone and

to get in touch with our patterns of reaction.

The moments of free-play become opportunities to access a never-ending flow of possibilities,

responding intuitively with open mind and available body, crafting together an unpredictable

interplay between confrontation and collaboration. 

Main Topics for this workshop:

embodiment of non-resistance quality

falling as a state of being

gravity practice

move in between more body mass and lighter, yet deeper touch 

preserving structural integrity: function as a whole 

interplay between confrontation and cooperation

More about the practice:

Play-Fight, a self-empowering physical practice that weaves together cooperative qualities of

dance partnering with highly refined confrontational principles from capoeira and internal martial

arts. The exploration goes beyond the fringes of mere physicality. The reciprocal mirroring through

the physical drills leads the practice into a deep space of self-discovery, for acknowledging and

revealing myriad aspects in human interactions and expressions. The core guidance is to learn

how to preserve own integrity and inner calm under controlled stress-induced events while being

engaged through playfully confrontational interactions. The embodiment of principles of non-

resistance and non-violence is at the top of all achievements for allowing flow to be embodied,

returning thus to our original state of being.

Further info, history, founder: play-fight.com

The Facilitator:

Francesca Romano _ She started her studies in dance and movement when she was a child.

Over the years she went through Artistic Gymnastics, modern and contemporary dance, contact

improvisation, dance theatre, performing arts studying and working with many dancers and

movement researchers. In 2005 she graduated at the School of Drama Paolo Grassi (Milan).

She works as dance, movement and yoga teacher. She is about to complete the formation as

Shiatsu therapist (biodynamic shiatsu) and Counselor.

It was in 2015 that she approached the work of Bruno Caverna during a Play-Fight workshop.

From that moment she started to follow this practice constantly, finding in its tools important points

of inspiration, new ways to approach movement and life, new ways to connect with the others and

herself. As member of Formless Arts team she supports the realization of specific projects and

works as Play-Fight facilitator.

PRACTICAL INFORMATION:

WHEN: 

11-12.2.2023 (Saturday 10:00-17:30, Sunday 9:30-16:30 incl. 1,5 hr lunch)

WHERE: 

Movement LAB, Drieňova 40, Bratislava

More info about place:

https://www.movement-lab.net/priestor

PRICE:

Early bird (till 21.1.2023): 99 EUR

Regular price (from 22.1.2023): 119 EUR

If the only obstacle is your financial situation, let us know, we will find the way :)

REGISTRATION:

Directly on web page in registration form with payment 

STORNO:

- registration is valid after we receive payment for workshop

- registration is transferable (in case you are not able to come, you can transfer your registration to someone else and you let us know on info@movement-lab.net)

- in case of cancelation more then 2 weeks before workshop, we refund 100%. If you cancel less then 2 weeks before workshop we apply 100% storno.

Vstupenky

  • Bežná cena/Regular price

    from 22.1.2023

    119,00 €
    Predaj sa skončil

Celkom

0,00 €

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page