top of page

pi 03. 2.

|

Bratislava

CI WORKSHOP „Individualita a skupinové vedomie" /“Individuality and group consciousness” /M. Kozánek

Víkendový workshop kontaktnej improvizácie s Milanom Kozánkom. Contact improvisation workshop with Milan Kozánek.

Registration is closed
See other events
CI WORKSHOP „Individualita a skupinové vedomie" /“Individuality and group consciousness” /M. Kozánek
CI WORKSHOP „Individualita a skupinové vedomie" /“Individuality and group consciousness” /M. Kozánek

Čas a miesto

03. 2. 2023, 18:00 – 05. 2. 2023, 18:00

Bratislava, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovakia

O podujatí

(ENG BELOW)

Všetkých, ktorí sa zaujímate o kontaktnú improvizáciu, autentický pohybový prejav, spontaneitu a prirodzenosť pohybu, pozývame vás na intenzívny víkendový workshop. Workshop kontaktnej improvizácie určený pre tanečníkov, moverov a aj ľudí bez predchádzajúcej skúsenosti. Téme práca v skupine sa venujem mnoho rokov a posledné roky ju rozvíjam a overujem v divadelnej práci. Počas intenzívneho workshopu sa zahĺbime a budeme objavovať hranice medzi naším individuálnym ja a naším spoločným ja. Budeme rozvíjať hĺbku a pozornosť do vnútra, do konceptu a filozofie uvažovania o ľudskom tele v tvorivom pohybe s vnímaním jeho komplementárnosti. Rovnako tak rozvíjať naše skupinové vedomie ktorého individualita je neoddeliteľnou súčasťou. Niektoré skupinové cvičenia budú zamerané na rozvíjanie citlivosti spoločného vedomia, iné zamerané na tvorivosť a kompozíciu s časom a priestorom. Počas improvizácie v kontakte budeme rozvíjať slobodný pohyb, jeho mäkkosť a plynulosť. Využívať budeme chrbticu a dve hlavné ťažiská tela na posilnenie opory svojho tela, ale aj opory partnera. Osvojíme si schopnosť ako dávať a prijímať váhu tela, ako vytvárať a prijímať impulzy a pod. Počas improvizácie vznikajú rôzne situácie, ktoré sa nedajú predvídať, a tak sa učíme s telom reagovať intuitívne. Naším cieľom bude rozvíjať autentický pohybový prejav, spontaneitu a prirodzenosť pohybu, ktorá je zakódovaná v každom z nás.

O lektorovi: 

Milan Kozánek 

Od ukončenia štúdia na VŠMU pracuje ako tanečný pedagóg, choreograf, dramaturg a divadelný režisér. Svoju metódu výskumnej a pedagogickej práce rozvíjal viac ako dvadsaťpäť rokov prostredníctvom vyučovania a výskumu vo vzdelávacích inštitúciách ako Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD), Tanz Quartier Wien, Konservatorium Wien University /AT, Northern School of Contemporary Dance v Leeds /UK, TIP – School for Dance, Improvisation and Performance vo Freiburgu /D, Univerzita Calgary /Canada a v mnoho ďalších. V roku 1996 založil spolu so Zunou Vesan Kozánkovou Tanečnú spoločnosť Artyci. Spoločne pre ňu vytvorili 12 tanečných predstavení, ktoré prezentovali na Slovensku a v zahraničí. Od roku 2010 rozvíja intenzívnu umeleckú spoluprácu s tvorcami a divadelnými interpretmi, ktorí hľadajú prepojenie a prieniky medzi fyzickým divadlom, pohybom, textom, hlasom a spevom. Od roku 2017 vedie spoločne s Andrejom Kalinkom umelecké zoskupenie Med a prach. Kontaktnej improvizácii sa venuje už viac ako 30 rokov niekedy intenzívnejšie a niekedy menej, ale poznatky a princípy z nej využíva a rozvíja v každej inej tvorivej práci. Bol pri počiatkoch vzniku Kontaktnej improvizácii v Moldavsku, v Čechách a v mnohých mestách v Poľsku. Milan svoje poznatky z anatómie spája s poznatkami z východných filozofií a taoizmu a rozvíja ich ďalej v kontaktnej improvizácii. Jeho hlavnou témou a fascináciou v jeho umeleckej a pedagogickej práci je ČLOVEK.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE:

KEDY: 

3.-5.11.2023

3.2. 17:00-20:00 

4.2. 10:00-17:00 

5.2. 10:00-16:30

CENA: 119 EUR - zľavnená cena pri registrácii do 15.1.2023/ podporná cena pre komunitu kontaktnej improvizácie (účastníci kurzov a workshopov v Movement LAB) 139 EUR - bežná cena od 16.1.2023 v prípade, že túžite workshop absolvovať ale vaša finančná situácia vám to aktuálne neumožňuje, dajte nám vedieť a nájdeme spôsob (napr. rozloženie platby) 

REGISTRÁCIA: registrovať sa môžete priamo na webe v sekcii udalosti: www.movement-lab.net/udalosti

***********

ENG

We invite everyone who is interested in contact improvisation, authentic movement expression, spontaneity and naturalness of movement to an intensive weekend workshop.

Intensive weekend workshop of contact improvisation intended for dancers, movers as well for people without previous experience.

I have been working on the topic of group work for many years, and in recent years I have been developing and verifying it in theater work. During this intensive workshop, we will deepen and explore the boundaries between our individual selves and our collective selves. We will develop the inner depth and attentione, to the concept and philosophy of thinking about the human body in creative movement with the perception of its complementarity. Likewise, to develop our group consciousness of which individuality is an integral part. Some group exercises will focus on developing the sensitivity of the group consciousness, others will focus on creativity and composition with time and space.

During contact improvisation we will enjoy its freedom and its softness and also the fluidity of the body. We will use the spine and the two main centers of gravity of the body to strengthen the support of our body but also of our partner. We will acquire the ability how to give and receive the body weight and how to create and receive impulses, etc.

During improvisation, various situations arise that cannot be predicted, so we learn to react physically intuitively. Our goal will be to develop authentic movement expression, spontaneity and naturalness of movement, which is encoded in each of us.

PRACTICAL INFORMATION: WHEN: 

3.-5.2.2023 

3.2. 17:00-20:00 

4.2. 10:00-17:00 

5.2. 10:00-16:30

WHEN: Movement LAB, Drieňova 40, Bratislava, SLOVAKIA

PRICE: 

119 EUR early bird price till 15.1.2023/ support price for local CI community 

139 EUR regular price from 16.1.2023 If you feel like to be part of the workshop but you struggle financialy, let us know and we can find some solution (e.g. 2-3 payments etc.) :)

REGISTRATION:

https://www.movement-lab.net/en/udalosti

Vstupenky

  • bežná cena// regular price

    139,00 €
    Predaj sa skončil
  • Early bird

    119,00 €
    Predaj sa skončil

Celkom

0,00 €

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page