top of page

pi 18. 10.

|

Bratislava

BEING - VOICE and BODY / workshop o hlase a tele (Shai Dayan & Magdaléna Takáčová)

Workshop prepojenej práce s hlasom, pohybom, telom a dvoma lektormi

BEING - VOICE and BODY / workshop o hlase a tele (Shai Dayan & Magdaléna Takáčová)
BEING - VOICE and BODY / workshop o hlase a tele (Shai Dayan & Magdaléna Takáčová)

Čas a miesto

18. 10. 2024, 18:00 – 20. 10. 2024, 18:00

Bratislava, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovakia

O podujatí

(ENG below)

Pridaj sa ku nám na cestu do vnútra. Cez ticho, hlas, vibráciu, telo a pohyb sa prestaneme "stávať" a začneme "byť". Každý zvuk bol kedysi tichom a každý pohyb bol najskôr pokojom. Budeme sa do tohto potentného priestoru, kde všetko iba je tak ako to je, vracať znova a znova. Je v ňom možno až surová pravda. Budeme sa rozpamätávať na to, čo si myslíme, že sme stratili, no nestratili. Je to stále v nás, dostupné, a jediné čo je potrebné urobiť, je uvoľniť sa do stavu bytia, v ktorom je možné as znova spojiť s podstatou.

Tento workshop je sondou do duše cez zvuk, vibráciu a pohyb. Nejde o hlasové či pohybové techniky ale o hlas, zvuk, pohyb a telo samotné. Workshopy so Shaiom Dayanom organizujeme asi 7-8 rokov a dozrel čas na spoločné sprevádzanie hlasom a pohybom, ktoré umožní jedinečnú synergiu, toho čo dokáže hlas a pohyb ako dva prejavy toho istého. 

Priestor, ktorý vytvoríme bude spomaľovať a pozývať do hĺbky, bude umožňovať odkrývať pravdivosť toho, čo sa naozaj pýta von a toho, čo je vytvorené mysľou. Otvorí sa priestor na napojenie sa na svoju vnútornú múdrosť, na svoje vnútorné vedenie v prostredí bezpečného sprevádzania do miest našej duše a zaň, ktoré sú tak blízke no niekedy máme pocit veľkej oddelenosti.

Pozývame vás workshop s transformačným nábojom.

Shai Dayan (IL) - hlasový mág (https://www.voicebeing.space/) Magdalena Takacova (SVK) - telový mág (https://www.movement-lab.net/) Obaja pracujeme s mágiou tela aj hlasu akurát v inom pomere :))

Photo Credit: Simona Babjaková

Praktické informácie:

KEDY: 

18.-20.10.2024

18.10. - 18:00-20:30 

19.10. -  10:00-18:00 (2hod obed)

20.10. - 10:00-18:00 (2hod obed)

KDE: Movement LAB, Drieňova 40, 1. poschodie (hľadajte modré plechové schody, vyjdete hore, zabočíte vľavo a okolo reštaurácie za roh až na koniec)

CENA: 

160 EUR - early bird do 30.9.2024

200 EUR - bežná cena

V prípade, že cítite volanie, ale nemáte dostatok finančnej hojnosti, je možnosť úhrady na 2 splátky. Pre túto možnosť nás kontaktujte na info@movement-lab.net

REGISTRÁCIA:

registrovať sa môžete priamo na webe v sekcii udalosti.

****

ENG version

Join us on the journey inside. Through silence, voice, vibration, body and movement, we stop "becoming" and start "being". Every sound was once silence and every movement was stillness first. We will return to this potent space, where everything is just as it is, again and again. There may even be some raw truth in it. We will remember what we think we have lost, but we haven't. It is still within us, available, and all that needs to be done is to relax into a state of being in which it is possible to reconnect with the essence of who we are.

This workshop is a probe into the soul through sound, vibration and movement. It is not about voice or movement techniques, but about voice, sound, movement and the body itself. We have been organizing workshops with Shai Dayan for about 7-8 years, and the time has come for co-creation with voice and movement, which will enable a unique synergy of what voice and movement can do as two manifestations of the same thing.

The space we create will invite us to slow down and dive into depth, it will allow us to uncover the truth of what is really wanting to be spoken out out and what is created by the mind. A space opens up to connect to your inner wisdom, to your inner guidance in an environment of safe guidance to the places of our soul and beyond, which are so close but sometimes we feel very separated.

We invite you to a workshop with a transformative potential.

Shai Dayan (IL) - voice mage (https://www.voicebeing.space/) Magdalena Takacova (SVK) - body mage (https://www.movement-lab.net/) We both work with body and voice magic just right in a different ratio :))

Photo Credit: Simona Babjaková

Practical information:

WHEN:

18.-20.10.2024

18.10. - 18:00-20:30

19.10. - 10:00-18:00 (2-hour lunch)

20.10. - 10:00-18:00 (2-hour lunch)

WHERE: 

Movement LAB, Drieňova 40, 1st floor (look for the blue metal stairs, go up, turn left and around the corner of the restaurant to the end)

THE PRICE:

160 EUR - early bird until 30.9.2024

200 EUR - regular price

In the event that you feel the call, but do not have enough financial abundance, there is the possibility of payment in 2 installments. For this option, contact us at info@movement-lab.net

REGISTRATION:

you can register directly on the website:

https://www.movement-lab.net/event-details/being-voice-and-body-workshop-o-hlase-a-tele-shai-dayan-magdalena-takacova

Vstupenky

  • early bird (30.9.2024)

    160,00 €
  • Bežná cena (od 1.10.2024)

    regular price from 1.10.2024

    200,00 €

Celkom

0,00 €

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page