top of page

so 04. 6.

|

Bratislava

Play-Fight by Formless Arts

Registration is closed
See other events
Play-Fight by Formless Arts
Play-Fight by Formless Arts

Čas a miesto

04. 6. 2022, 10:00 – 05. 6. 2022, 18:00

Bratislava, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovakia

O podujatí

(For ENG see bellow)

Workshop sa bude vinúť cestou rôznych cvičení až nakoniec vyústí do voľnej hry. Zameraním sa na znovuprebudenie pozornosti na nepotrebnú energiu, ktorá sa v nás ukladá a na nefunkčné vzorce správania a reakcií, pospne sa posunieme  za hranice púhej fyzikality aby sme objali všetky aspekty bytia. Iba keď sme schopní rozpoznať koľko napätia kumulujeme v našom systéme (fyzického, mentálneho, emočného,..), môžeme sa učiť ako toto napätie uvoľniť a transformovať napätie v skutočnú silu. "Prestať robiť" dovoľuje telu znova aktivovať prirodzené funkcie organicky a efektívne zatiaľ čo myseľ bude zasahovať stále menej a menej s kažým krokom, ktorý vykonáme.

V tejto praxi, je partner najlepším zrkadlom a dovoľuje nám hravo rozširovať komfortnú zónu. Postupne budeme skúmať cvičenia a nástroje konfrontácie, ktoré cez fyzickú skúsenosť  pochopíme v prvom rade ako nástroje pre nás. Momenty voľnej hry sa stávajú príležitosťami, ktoré sprístupnia neutíchajúci flow (toku) možností,  intuitívne reakcie s otvorenou mysľou a prístupným telom, spoločného cibrenia nepredvídateľnej vzájomnej hry medzi konfrontáciou a kolaboráciou.

Hlavné témy workshopu:

- stelesnenie (embodiment) stavu bez odporu

- referenčné miesta spojenia

- práca so strachom a cez strach

- vzájomná hra medzi konfrontáciou a kolaboráciou

- hravosť - hra ako základná kvalita

Viac o Play-Fight a jeho histórii nájdete tu:

https://play-fight.com/

O lektoroch:

Ester Braga 

Jej pozadie a skúsenosti pozostávajú predovšetkým z intenzívneho tréningu súčasného tanca a floor-work počas štúdii na Trinity Laban (Londýn), kontaktná improvizácia, instantná kompozícia, komunitný tanec a jej neskoršie formovanie cez jógu, posturálné a somatické prístupy. Bruna Cavernu stretla v roku 2014, najskôr cez Liquid Body a Becoming Animal, ktoré sa neskôr vyvinuli na Play-Fight prax od Formless Arts; ohromujúce stretnutie sa stalo základom jej ďalšej cesty v živote aj v profesii. Ester aktuálne spolupracuje v hlavnom tíme Formless Arts Organization a pracuje ako Play-Fight lektor v Európe, učí pravidelné pohybové hodiny v Boloni (Taliansko), kde žije. Aktuálne prehlbuje svoj výskum medzi Play-Fight a Kontaktnou improvizáciou a pracuje na integrovaní jej dôležitých skúsenosti v Yoga panorama v rámci Formless Arts aktivít.

Francesca Romano

Už ako dieťa sa venovala tancu a pohybu. Počas rokov prešla cez Artistic Gymnastics, moderný a súčasný tanec, kontaktnú improvizáciu, tanečné divadlo, performatívne umenie a pracovala s veľa tanečníkmi a pohybovými výskumníkmi. V roku 2005 ukočnila štúdium na School of Drama Paoli Grassi (Miláno). Pracovala ako tanečníčka a učiteľka pohybu, performerka a choreografka. Od 2013 rozšírila svoje skúsenosti o jogu a bojové umenia kde nabrala hlbšie skúsenosti a vedomosti o prepojení medzi telom, mysľou a vnútorným priestorom. Táto oblasť pohybu bol regolučným bodom pre jej štúdia. Snažila sa udržať začiatočnícku myseľ a otvorenosť keď začala túto cestu nasledovať, skúmala viac a viac čo je za samotnou definíciou. V roku 2015 sa stretla s prácou Bruna Cavernu počas Play-Fight workshopu. Od toho momentu začala nasledovať túto prax pravidelne, nachádzala nástroje a inšpirácie, nové spôsoby ako pristupovať k pohybuz a životu, nové spôsoby prepojenia so sebou aj s inými. Ako člen Formless Arts tímu, podporuje realizáciu špecifických projektov a pracuje ako Play-Fight lektor.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE:

KEDY: 

4-5.6.2022 (sobota, nedeľa 10:00-18:00 vrátane 1,5 hodiny na obed)

KDE: 

Movement LAB, Drieňova 40, Bratislava

Viac info ako sa ku nám dostanete nájdete tu:

https://www.movement-lab.net/priestor

CENA:

Early bird (do 14.4.2022): 119 EUR

Bežná cena (od 15.4.2022): 139 EUR

Ak by mali byť financie jedinou prekážkou vašej účasti, napíšte nám, nájdeme cestu :)

REGISTRÁCIA:

priamo na webe v prihlasovacom formulári s povinnosťou platby 

(V prípade, že vám neprejde platba, napíšte nám na info@movement-lab.net)

Storno podmienky:

- registrácia je platná až po úhrade ceny workshopu

- registrácia je prenosná (v prípade vašej neprítomnosti, môžete svoj vstup posunúť niekomu inému - zmenu vykonajte na info@movement-lab.net)

- v prípade zrušenia registrácie 2 týždne pred workshopom vraciame 100% z ceny workshopu. Pri zrušení registrácie menej ako 2 týždne pred workshopom uplatňujeme storno vo výške 100% ceny workshopu. 

_________________________________________________________________________________

ENG

The workshop will weave a journey through different exercises, eventually flowing into the free play. Focusing on reawakening awareness upon stored unnecessary tensions and dysfunctional patterns of reactions, we will gradually move beyond the field of mere physicality to embrace all aspects of the being. Only when able to recognise how much tension we accumulate in our system (physical, mental, emotional..), by learning how to release it, we can transform the tension into real power. “Stop doing” allows the body to re-function organically and efficiently, while the mind starts interfering less and less at each step we take.

The partner in this practice is the best mirror and allows us to playfully stretch the comfort zone. We gradually explore exercises and tools for the confrontation which, through the physical experience, we understand being towards ourselves in the first place. The moments of free-play become opportunities to access a never-ending flow of possibilities, responding intuitively with open mind and available body, crafting together an unpredictable interplay between confrontation & collaboration.

Main topics for this workshop:

> embodiment of non-resistance quality/state

> points of reference for connectivity

> work with and through fears

> interplay between confrontation & collaboration

> play as inherent fundamental quality – playfulness

More about Play-Fight and its history:

https://play-fight.com/

The Facilitators:

Ester Braga 

Her background of experiences and interests mainly interconnects intensive training in contemporary dance and floor-work during the studies at Trinity Laban (London), contact improvisation, instant composition, community dance, with her later formation into yoga, postural and somatic practices. She met Bruno Caverna in 2014, first through Liquid Body and Becoming Animal, eventually through the later development of what is now named Play-Fight practice by Formless Arts; a mind-blowing encounter which since then has been at the foundation of her journey, in life and profession.

Ester currently collaborates at the core of Formless Arts Organization and work as Play-Fight Facilitator in Europe, while teaching regular movement classes in Bologna (Italy) where she is based. At the moment she is also deepening her research in the line between Play-Fight & Contact Improvisation and integrating her important experience in the Yoga panorama within Formless Arts activities, connecting the approach from the very essence of Formless Arts philosophy.

Francesca Romano

She started her studies in dance and movement when she was a child. Over the years she went through Artistic Gymnastics, modern and contemporary dance, contact improvisation, dance theatre, performing arts studying and working with many dancers and movement researchers. In 2005 she graduated at the School of Drama Paolo Grassi (Milan). She works as a dance and movement teacher, performer and choreographer. Since 2013 she has expanded her research approaching yoga and martial arts having so far a deeper experience and knowledge about connection between body, mind and inner space. This movement field was a point of revolution for her studies and she started to follow this path, researching more and more what’s beyond definitions, trying to always be in a state of openness typical of the “beginner mind”. It was in 2015 that she approached the work of Bruno Caverna during a Play-Fight workshop. From that moment she started to follow this practice constantly, finding in its tools important points of inspiration, new ways to approach movement and life, new ways to connect with the others and herself. As member of Formless Arts team she supports the realization of specific projects and works as Play-Fight facilitator.

PRACTICAL INFORMATION:

WHEN: 

4-5.6.2022 (Saturday, Sunday 10:00-18:00 incl. 1,5 hr lunch)

WHERE: 

Movement LAB, Drieňova 40, Bratislava

More info about place:

https://www.movement-lab.net/priestor

PRICE:

Early bird (till 14.4.2022): 119 EUR

Regular price (from 15.4.2022): 139 EUR

If the only obstacle is your financial situation, let us know, we will find the way :)

REGISTRATION:

Directly in registration form with payment 

(In case payment will fail, please let us know on info@movement-lab.net)

STORNO:

- registration is valid after we receive payment for workshop

- registration is transferable (in case you are not able to come, you can transfer your registration to someone else and you let us know on info@movement-lab.net)

- in case of cancelation more then 2 weeks before workshop, we refund 100%. If you cancel less then 2 weeks before workshop we apply 100% storno.

Vstupenky

  • Bežná cena (od 15.4.2022)

    139,00 €
    + Servisný poplatok 3,48 €
    Predaj sa skončil

Celkom

0,00 €

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page